ข่าวประชาสัมพันธ์
กวี พระธรรมวัชรบัณฑิต
11 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
2320

พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ 

สิริปญฺโญ) ปธ.๙.,รศ.,ดร.

——————————-

พระ    - คือสงฆ์ชินสีห์พุทธศาสน์

เทพ.   -ประกาศกิตติคุณบุญผ่องใส

วัชระ   -อาจารย์บันดาลใจ

เจียระไนดังวิเชียรเพียรปัญญา


ดำรงพรตอุดมพรหมวิหาร

อีกเชี่ยวชาญบาลีพจน์บทศึกษา

สันสกฤตรากลึกล้วนวิชา

สัมฤทธิ์ค่าสำเร็จคุณส่งจุนเจือ


ยึดหลักเกณฑ์หลักการทำการกิจ

ยึดหลักมิตรอำนวยพร้อมช่วยเหลือ

ช่วยผันหนักผ่อนเบาเข้าเอื้อเฟื้อ

ยึดหลักเพื่อสุขวิวัฒน์สวัสดี


ยึดกตัญญุตาบูชาท่าน

อุปัขฌายาจารย์เป็นขวัญศรี

บำเพ็ญคุณบุญกุศลผลทวี

เพื่อนผองพี่ประจักษ์สลักใจ


คือ “พระเทพวัชราจารย์” ในวันนี้

เป็นมิ่งศรีวัดโพธิ์ฯ ภิญโญใหญ่

ขออำนาจสามพระคุณแห่งพระไตร

เพิ่มพูนในร่มแก้วแพร้วยิ่งเทอญ

            น้อมมุทิตายิ่ง

(ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน)

     มหาวิทยาลัยมหิดล

     10 กรกฎาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

  • พระเทพปวรเมธี รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา แก่ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม
    30 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
    91
  • อธิการบดี มจร ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในอนาคต
    27 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
    87
  • ขอเชิญตอบรับเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
    26 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
    139
  • โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
    105
  • การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 13 เรื่อง “สหวิทยาการลุ่มน้ําเจ้าพระยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” The 1st National and the 13th International Conference “Interdisciplinary of Knowledge and Wisdom on the Chao Phraya River Basin for Sustainable Development”
    25 ม.ค. 66 | ข่าวมหาวิทยาลัย
    88