ข่าวประชาสัมพันธ์
กวี พระธรรมวัชรบัณฑิต
11 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
690

พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ 

สิริปญฺโญ) ปธ.๙.,รศ.,ดร.

——————————-

พระ    - คือสงฆ์ชินสีห์พุทธศาสน์

เทพ.   -ประกาศกิตติคุณบุญผ่องใส

วัชระ   -อาจารย์บันดาลใจ

เจียระไนดังวิเชียรเพียรปัญญา


ดำรงพรตอุดมพรหมวิหาร

อีกเชี่ยวชาญบาลีพจน์บทศึกษา

สันสกฤตรากลึกล้วนวิชา

สัมฤทธิ์ค่าสำเร็จคุณส่งจุนเจือ


ยึดหลักเกณฑ์หลักการทำการกิจ

ยึดหลักมิตรอำนวยพร้อมช่วยเหลือ

ช่วยผันหนักผ่อนเบาเข้าเอื้อเฟื้อ

ยึดหลักเพื่อสุขวิวัฒน์สวัสดี


ยึดกตัญญุตาบูชาท่าน

อุปัขฌายาจารย์เป็นขวัญศรี

บำเพ็ญคุณบุญกุศลผลทวี

เพื่อนผองพี่ประจักษ์สลักใจ


คือ “พระเทพวัชราจารย์” ในวันนี้

เป็นมิ่งศรีวัดโพธิ์ฯ ภิญโญใหญ่

ขออำนาจสามพระคุณแห่งพระไตร

เพิ่มพูนในร่มแก้วแพร้วยิ่งเทอญ

            น้อมมุทิตายิ่ง

(ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน)

     มหาวิทยาลัยมหิดล

     10 กรกฎาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
  15 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  25
 • กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพุธที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
  12 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พิธีทอดกฐินวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ ร่วมทำบุญงานทอดกฐิน “กองละ 999 บาท” หรือตามกำลังศรัทธา เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถกลางน้ำ วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ มจร
  11 ต.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  88
 • เข้ารับชมวีดีทัศน์ประวัติผู้เกษียณอายุการทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปี ๒๕๖๔
  29 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  180
 • ในหลวงโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง “ดร.บรรจบ บรรณรุจิ” เป็น “ราชบัณฑิต”
  28 ก.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  240