ข่าวประชาสัมพันธ์
กวี พระธรรมวัชรบัณฑิต
11 ก.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
1456

พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ 

สิริปญฺโญ) ปธ.๙.,รศ.,ดร.

——————————-

พระ    - คือสงฆ์ชินสีห์พุทธศาสน์

เทพ.   -ประกาศกิตติคุณบุญผ่องใส

วัชระ   -อาจารย์บันดาลใจ

เจียระไนดังวิเชียรเพียรปัญญา


ดำรงพรตอุดมพรหมวิหาร

อีกเชี่ยวชาญบาลีพจน์บทศึกษา

สันสกฤตรากลึกล้วนวิชา

สัมฤทธิ์ค่าสำเร็จคุณส่งจุนเจือ


ยึดหลักเกณฑ์หลักการทำการกิจ

ยึดหลักมิตรอำนวยพร้อมช่วยเหลือ

ช่วยผันหนักผ่อนเบาเข้าเอื้อเฟื้อ

ยึดหลักเพื่อสุขวิวัฒน์สวัสดี


ยึดกตัญญุตาบูชาท่าน

อุปัขฌายาจารย์เป็นขวัญศรี

บำเพ็ญคุณบุญกุศลผลทวี

เพื่อนผองพี่ประจักษ์สลักใจ


คือ “พระเทพวัชราจารย์” ในวันนี้

เป็นมิ่งศรีวัดโพธิ์ฯ ภิญโญใหญ่

ขออำนาจสามพระคุณแห่งพระไตร

เพิ่มพูนในร่มแก้วแพร้วยิ่งเทอญ

            น้อมมุทิตายิ่ง

(ผศ.ดร.วุฒินันท์ กันทะเตียน)

     มหาวิทยาลัยมหิดล

     10 กรกฎาคม 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ 27
  25 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  138
 • แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  45
 • กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง
  22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  43
 • พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  231
 • ‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี
  17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  108