ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ITA มจร อยู๋ในระดับ A ลำดับที่ 13 ประเภทสถาบันอุดมศึกษา
04 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
456

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้คะแนนอยู่ในระดับ ๙๓.๒๐ อยู๋ในระดับ A ประจำปี ๒๕๖๕