ข่าวประชาสัมพันธ์
พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ตั้งพระธรรมวัชรบัณฑิต ดำรงอธิการบดี ต่ออีกสมัย Prof. Dr. Phra Dhamvajrabundit Received the MCU Rector Appointment Decree
11 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
362


        พระเมธีธรรมาจารย์ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่าวันนี้ ( 11 สค.) นายอินทพร  จั่นเอี่ยม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เชิญพระบัญชาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มามอบถวายพระธรรมวัชรบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอีกสมัย

         พระธรรมวัชรบัณฑิต นามเดิม สมจินต์ ฉายา สมฺมาปญฺโญ อายุ 62 ปี พรรษา 41 วิทยฐานะ ป.ธ.9 , พธ.ม. , Ph.D ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ กรุงเทพมหานคร รองเจ้าคณะภาค 5 รักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง

       พระธรรมวัชรบัณฑิต ผ่านงานด้านบริหารทั้งจากคณะสงฆ์และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมามากมาย อาทิ ผู้อำนวยการกองวิชาการ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และในวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี เป็นสมัยแรกและบริหารงานมาครบ 4 ปีตามวาระ

        พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวต่อไปว่า พระธรรมวัชรบัณฑิต เป็นพระเถระที่มุ่งมั่นทำงาน เสียสละ อดทน พูดน้อย สันโดษและอุทิศเวลาให้กับงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สำหรับผลงานด้านวิชาการนั้นได้รับโปรดเกล้าฯให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ด้านปรัชญา สำหรับผลงานด้านต่างประเทศนั้นก็เป็นที่ยอมรับทั้งจากฝ่ายเถรวาทและมหายานในระดับนานาชาติ

     Assoc. Prof. Dr. Phra Methidhammacharya, Acting Vice Rector for Planning and Development, and Public Relations and Dissemination, Mahachulalongkornrajvidyalaya University revealed that today (11 Aug 2022), Mr. Inthaporn Chan-Eam, Deputy Director of National Office of Buddhism has brought H.H. Somdet Phra Ariyawongsagatayan, Supreme Patriarch’s the Rector Appointment Decree to Prof. Dr. Phra Dhamvajrabunbdit one more time.

        Prof. Dr. Phra Dhamvajrabunbdit with original name as Somjin Sammapanyo, 62 years old, 41 years of ordination, Pali Grade 9, M.A. in Buddhism, and Ph.D., Assistant Abbot  of Wat Pak nam, Bangkok, Vice Sangha Commissioner of Region 5, and Acting Vice President of Pali Language Testing Service Headquarter of Thailand.

         Prof. Dr. Phra Dhamvajrabunbdit has experienced many kinds of administrative tasks in Sangha and university such as Director of Academic Division, Dean of Graduate School, Vice Rector for Academic Affairs, and on 9 August 2018 he was appointed the Rector of MCU in the first period and has been in the office for 4 years as specified in the term.

         Assoc. Prof. Dr. Phra Methidhammacharya went on to say that Prof. Dr. Phra Dhamvajrabundit ia the senior monk working hard, selfless, laconic, reclusive and tirelessly contributor. For academic work, he was honored to be a professor of philosophy. And for foreign works, he is accepted by both Theravada and Mahayana parties internationally. 


           พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชที่ได้รับมอบในวันนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สค.ที่ผ่านมาทำให้พระธรรมวัชรบัณฑิต ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกสมัย เพื่อดูแลบริหาร จัดการองคาพยพทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต 11 แห่ง วิทยาลัยสงฆ์ 26 แห่ง หน่วยวิทยบริการ 5 แห่ง และสถาบันสมทบในต่างประเทศ 6 แห่งทั้งในยุโรปและเอเชีย รวมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตไม่น้อยกว่า 25,000 รูป/คน การบริหาร งานวิชาการ สนองงานคณะสงฆ์ งานพระธรรมทูตในต่างประเทศและบทบาทในการเชื่อมสัมพันธ์กับชาวพุทธทั่วโลก เป็นงานสำคัญที่ท่านอธิการบดีจะได้สานงานต่อไป พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวในตอนท้าย

       The Supreme Patriarch’s decree given today was effective on 9 August 2022 resulted in him holding the position of MCU Rector for the second term to take care of the administration of both the headquarter, 11 campuses, 26 colleges, 5 Academic Services Centers, and 6 Affiliated institutions in Asia and Europe, added Assoc. Prof. Dr. Phra Methidhammacharya.


----------------------------------------------
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ - กองสื่อสารองค์กร