คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 102
Generic placeholder image
พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
28 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 174 รูป
372

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิธีบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระวิปัสสนาจารย์ ๑๐๐ รูป
24 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 192 รูป
372

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระวิปัสสนาจารย์ ๑๐๐ รูป ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครบรอบ ๑๓๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ณ บริเวณอาคารวิปัสสนาธุระ สมเด็จพระพุฒาจารย์(อาจ อาสภมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
งานครบรอบวันสถาปนา 133 ปี มหาจุฬาฯ
16 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 376 รูป
466

งานครบรอบวันสถาปนา 133 ปี มหาจุฬาฯ ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2563 ณ อาคารหอประชุม มวก.48 พรรษา มจร วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนฯ
16 ก.ย. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 167 รูป
389

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ภาพ : MCU TV ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร.035-248-000, 8057

Generic placeholder image
อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่
02 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 16 รูป
482

วันที่ 2 กันยายน 2563 อบต.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ จัดอบรมปฏิบัติธรรม ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ธรรมะในการปฏิบัติงานและบริการประชาชนด้วยหัวใจ ในการนี้ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ ได้เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การฟังอย่างลึกซึ้ง การปฏิบัติสมาธิ การทำงานด้วยความสุข และธรรมะพะฒนาองค์กร และกิจกรรมถามตอบปัญหาธรรมะด้วย

Generic placeholder image
โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อวิทยาคม จ.นครปฐม พัฒนาครู ผู้บริการและบุคลากรทางการศึกษา ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.
02 ก.ย. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 20 รูป
596

วันที่ 31 สิงหาคม- 1 กันยายน 2563 โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อวิทยาคม ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และอบรมคุณธรรมนักเรียน.ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักเรียนได้มีความรู้และทักษะด้านวิถีพุทธ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และฝึกกระบวนการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ มีผู้เข้าอบรมเป็นผุ้บริหาร ครู จำนวน 60 คน นัก เรียน ชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 500 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 200 คน ในการนี้นางสาวศจี ชินอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม ได้เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาท โดยพระวิทยากรจากส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน รูป 3 นำโดย พระมหาวิชาญ สุวิชาโนให้การอบรมตลอดโครงการ ในการอบรมพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วย การฟังอย่างลึกซึ้ง, ธรมะการทำงานอย่างมีความสุข PLC วิถีพุทธ, สมองพุทธ ออกแบบกระบวนการสอนตามแบบโยนิโสมนสิหการ 10 วิธี และนักเรียนได้ฝึกกระบวนการทำโครงงานคุณธรรม ตามแบบอริยสัจจ์ 4

Generic placeholder image
โครงการปฏิบัติธรรมสำหรับบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
30 ส.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 22 รูป
468

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดปฏิบัติธรรม และสนทนาธรรม แก่บุคลากรที่สนใจ ณ วัดแก้วฟ้าจุฬามณี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 28 สิงหาคม 2563 มีผู้สมัครเข้าปฏิบัติธรรม จำนวน 50 ท่าน ในการนี้ พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผอ.ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.ได้ไปบรรยายธรรมและนำปฏิบัติจนตลอดโครงการ

Generic placeholder image
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 25-26 สิงหาคม 2563
30 ส.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 31 รูป
493

วันที่ 25-26 สิงหาคม 2563 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระธเนศ ฐานิโย พระวิทยากรเป็นพระวิทยากรโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุข หลักสูตร "ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข" โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยบุคลากรภายในโรงพยาบาล จำนวน 144 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตสำนึกที่ดี ทั้งด้านทัศนคติ และการทำงานอย่างมีความสุข โดย นายประทีป ตลับทอง นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรม) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบัวเชด ต.บัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดและปิดการอบรม

Generic placeholder image
การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมสู่โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
30 ส.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 5 รูป
409

การอบรมเชิงปฏิบัติธรรมสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน สำหรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนต้นแบบโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปัญญา อินฺทปญฺโญ) ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ในการนี้ พระเทพศาสนาภิบาล รองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง ศีล 5 พัฒนาชีวิตและสังคม อีกด้วย พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ประธาน คปพ. ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส วัด มหาจุฬาลงกรณราชูทิศ เป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวสัมโมทนียกถา ในพิธีปิดโดยมี ดร.รุ่งชีวา สุขศรี ผอ.โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา เป็นประธานอำนวยการจัดอบรม ในการอบรมพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว มีกิจกรรมประกอบด้วยการจัดทำ นวัตกรรมวิถีพุทธ การปฏิบัติธรรม การบรรยายให้ความรู้ เรื่องการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน การประชุมวางแผนการดำเนินงาน ดำเนินการโดย ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาะุระ

Generic placeholder image
การอบรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพยุหะพิทยาคม อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์
30 ส.ค. 63 | บริการวิชาการ | จำนวนรูป 13 รูป
422

วันที่ 29- 30 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ได้จัดอบรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาและอบรมคุณธรรมนักเรียน เพื่อพัฒนาการดำเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธให้ยั่งยืน ในการนี้วิทยากรจากส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาะุระ โดยพระมหาวิชาญ สุวิชาโน ผู้อำนวยการพร้อมด้วยพระวิทยากรจำนวน 3 รูปไปให้การอบรมตลอดโครงการ