ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 133
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๓
23 ก.พ. 51 | สัมมนา/การประชุม
514

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๓

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๔
23 ก.พ. 51 | สัมมนา/การประชุม
443

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๔

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2
05 ก.พ. 51 | สัมมนา/การประชุม
705

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2

ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
15 พ.ย. 50 | สัมมนา/การประชุม
471

ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕

ผู้บริหาร มจร เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
16 ต.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
485

ผู้บริหาร มจร เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้มรณภาพแล้ว
10 ต.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
1173

พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้มรณภาพแล้ว

การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)
12 ก.ย. 50 | สัมมนา/การประชุม
518

การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
13 ส.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
465

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550
10 ส.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
532

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550

สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
17 ก.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
725

สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร

Facebook