ข่าวประชาสัมพันธ์
สัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 133
สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๓
23 ก.พ. 51 | สัมมนา/การประชุม
531

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๓

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๔
23 ก.พ. 51 | สัมมนา/การประชุม
458

สัมมนาดุษฎีนิพนธ์ ครั้งที่ ๔

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2
05 ก.พ. 51 | สัมมนา/การประชุม
725

งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านอีเลิร์นนิ่ง ครั้งที่ 2

ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
15 พ.ย. 50 | สัมมนา/การประชุม
488

ส่วนหอสมุดกลาง เข้าร่วมการสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕

ผู้บริหาร มจร เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น
16 ต.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
497

ผู้บริหาร มจร เดินทางไปศึกษาดูงานการบริหารมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น

พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้มรณภาพแล้ว
10 ต.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
1565

พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้มรณภาพแล้ว

การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)
12 ก.ย. 50 | สัมมนา/การประชุม
536

การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
13 ส.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
480

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550
10 ส.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
550

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550

สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
17 ก.ค. 50 | สัมมนา/การประชุม
750

สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร

Facebook