ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสัมมนา/การประชุม
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 128
พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้มรณภาพแล้ว
10 ต.ค. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
421

พระพรหมมังคลาจารย์ หรือ หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ได้มรณภาพแล้ว

การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)
12 ก.ย. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
292

การสัมมนากลุ่มผู้ใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัตVTLS(ประเทศไทย)

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕
13 ส.ค. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
233

การสัมมนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๕

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550
10 ส.ค. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
268

การสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านอีเลิร์นนิง ปี 2550

สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร
17 ก.ค. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
385

สัมมนาเรื่อง ธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการองค์กร

ต่ออายุ เจ้าคณะภาค - รองเจ้าคณะภาค
01 ก.พ. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
468

ต่ออายุ เจ้าคณะภาค - รองเจ้าคณะภาค

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ รุ่นที่ 52ฯ ณ มจร.วิทยาเขตแพร่
10 ม.ค. 50 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
277

สัมมนานิสิตปฏิบัติศาสนกิจภาคเหนือ รุ่นที่ 52ฯ ณ มจร.วิทยาเขตแพร่

สกอ.จัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT2007
25 ก.ย. 49 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
234

สกอ.จัดประชุมวิชาการทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT2007

Facebook