ข่าวประชาสัมพันธ์
สอบสาธยาย กจฺจายนมหาปาลิสุตฺต ชิงทุนการศึกษา เปรียญ 9 เรียนต่อปริญญาเอก
25 พ.ย. 63 | ข่าวมหาวิทยาลัย
93

วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เมตตามาเป็นประธานในกิจกรรม สอบสาธยาย กจจายนมหาปาลิสุตุต ชิงทุนการศึกษา เปรียญ 9 เรียนต่อปริญญาเอก ณ มหาวิทยลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาพีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้เปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) โดยรับพระภิกษุผู้สำเร็จการศึกษาเปรียญธรรม 9 ประโยค และบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งปริญญาตรี หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดยจัดเป็นหลักสูตรแบบ 2.2 ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2562 เป็นต้นมา ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรดังกล่าวนี้ อาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้เสนอแผนกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของนิสิตแรกเข้า คือ ความรู้พื้นฐาน

บาลีศัพทศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยและภาษาอังกฤษ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 ของหลักสูตร หมวดที่ 3 ว่าด้วยระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการและโครงสร้างหลักสูตร 2.4 ปัญหาของนิสิตแรกข้า จึงได้จัดกิจกรรมรับสมัครพระภิกษุเปรียญธรรม 9 ประโยค จำนวน 9 รูป และนิสิตเกียรตินิยมจำนวน ๑ รูป เข้าค่ายวิชาการ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 24 พฤศจิกายน 2563 ทำการฝึกบรมวิชาการเพื่อให้มีพื้นฐานอย่างเพียงพอและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร


 

กิจกรมดังกล่าวนี้ ได้รับการสนับสนุนภาคอบรมวิชาการ แผนกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาของนิสิตแรกเข้า คือ ความรู้พื้นฐานบาลีศัพทศาสตร์ ระเบียบวิธีวิจัยและภาษาอังกฤษ จากคณะกลุ่มเรารักษ์พระบาลีที่เรียนภาษาบาลีออนไลน์ โดยการนำของคุณพนิดา ชอบวณิชา และได้รับความอุปถัมภ์ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา ดังรายนามต่อไปนี้

1. พระมหาใจ เขมจิตโต อุปถัมภ์ทุนการศึกษา 1 ทุน

2. คณะคุณปียวรรณ ฟิลลิป อุปถัมภ์ทุนการศึกษา 1 ทุน

3. พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ อุปถัมภ์ทุนการศึกษา 8 ทุน

และอุปถัมภ์บริหารโครงการหลักสูตรรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท

4. คุณภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ บริจาครถตู้รับ-ส่งคณาจารย์และนิสิต 1 คัน

มูลค่า 1,290,000 บาท และปวารณาให้ใช้อาคารและที่ดินเพื่อดำเนินกิจกรรม

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  20 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  10
 • โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวไทยและนานาชาติ จาก 28 ประเทศที่พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย มจร
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  81
 • ประธานศาลปกครองสูงสุดถวายข้าวสาร 500 ก.ก.แก่ มจร สู้ภัยโควิด
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล
  15 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  73
 • ประกาศ สนามหลวงแผนกบาลี เรื่องการเลื่อนการสอบประโยคบาลีสนามหลวง
  14 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152