ข่าวประชาสัมพันธ์
อธิการบดี ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน
11 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
113
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. สำนักส่งเสริมพระพุทรศาสนาและบริการสังคม ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม และด้านทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2564 โดยมี พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ในการนี้ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการบริการวิชการแก่สังคม และงานด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม อาคาร 72 ปี พระวิสุทธาธิบดี (อาคารหอฉัน) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา และห้องประชุมออนไลน์ผ่านทาง Zoom meeting รหัส : 9898248047

สำนักส่งเสริมพระพุทรศาสนาและบริการสังคม เป็นศูนย์กลางในการติดต่อประสานงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนรรมในระดับสถาบัน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ศึกษา เคราะห์รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้ทั้ง 2 องค์ประกอบ ตรวจสอบหน่วยงานดำเนินการตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมติดตามผลงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และโปรแกรมติดตามผลงานด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนรรม เพื่อให้การดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคม และด้านการพัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรม ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสด์และนโยบาขอมหาวิทยาลัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • ขอเชิญร่วมสร้างบุญ สมทบทุนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  20 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  10
 • โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ โดยมีอธิการบดี เป็นประธาน เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายภัตตาหารเพล ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชาวไทยและนานาชาติ จาก 28 ประเทศที่พักอยู่ที่หอพักมหาวิทยาลัย มจร
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  81
 • ประธานศาลปกครองสูงสุดถวายข้าวสาร 500 ก.ก.แก่ มจร สู้ภัยโควิด
  16 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  65
 • พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดี และพระครูศรีสิทธิบัณฑิต, ดร. ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและวัดผล เมตตาเป็นเจ้าภาพภัตตาหารเพล
  15 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  73
 • ประกาศ สนามหลวงแผนกบาลี เรื่องการเลื่อนการสอบประโยคบาลีสนามหลวง
  14 ม.ค. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  152