ข่าวประชาสัมพันธ์
ในหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ถวายภัตตาหารแด่ “พระคณาจารย์ – พระนิสิต” มจร HIS MAJESTY THE KING GRACIOUSLY OFFERED FOOD TO MCU MONK LECTURERS - STUDENTS
22 พ.ย. 64 | ข่าวมหาวิทยาลัย
297
วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้บำเพ็ญพระราชกุศล ถวายภัตตาหารเพลและน้ำปานะ แด่ พระคณาจารย์และพระนิสิตทั้งไทยและต่างประเทศของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา


On Sunday, 21 November 2021, His Majesty King Vajiraklao Chaoyuhau is graciuoly devout to make a royal merit by donating money for food and Pana water to monk lecturers, and Thai and Foreign students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University (MCU), Wang Noi, Phra Nakhon Si Ayutthaya.วันนี้เป็นวันแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระคณาจารย์และพระนิสิต มจร ซึ่งเป็นที่ปลาบปลื้มของผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวทรงมีพระราชศรัทธา และทรงห่วงใยการการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในครั้งนี้

Sunday, 21 November 2021 was the first day on which His Majesty the King graciuosly donated money to offer food and Pana water to MCU monk lecturers, and Thai and foreign students brought about joys to all administrators, lecturers, personnel and students for His Majesty the King's faith and encouragement in the MCU monastic education.
ปกติในวันหยุดจะมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มจร ฉันภัตตาหารเช้า - เพล จำนวนประมาณ 260 รูป ส่วนในวันปกติมีจำนวนประมาณ 600 รูป
ในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใน มจร มีนิสิตต่างประเทศหลายร้อยรูปที่พักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจาก 15 ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดภัตตาหารเช้า - เพลถวายทุกวัน เฉลี่ยค่าใช้จ่ายวันละประมาณ 30,000 บาท โดยได้รับบริจาคจากการสละเงินเดือนของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งได้รับบริจาคปัจจัยจากเจ้าภาพที่เป็นประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธามาทำบุญ เนื่องวาระสำคัญต่าง ๆ ของตนเองและครอบครัว

In fact, on holiday there are approximately 260 monk administrators, lecturers, staff, and Thai and foreign students having breakfast and lunch, and approximately 600 monk administrators, lecturers, staff, and Thai and foreign students taking breakfast and lunch on normal working day.


In the academic year 2021, there are hundreds of Thai and foreign students from 15 countries, residing in MCU dormitories under the providing of breakfast and lunch by MCU with 30,000 average-daily baht expenses which are donated by MCU administrators, lecturers, personnel and general public on various anniversaries of oneself and family members.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 • กำหนดการ ๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯ พัฒนาปัญญาและคุณธรรม นำพุทธนวัตกรรมสู่สังคมโลก
  17 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  25
 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติทั้งในรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ เรื่อง “การส่งเสริมและคุ้มครองวัฒนธรรม ทางพระพุทธศาสนาในโลกไร้พรมแดน”(Promotion, protection and Preservation of Buddhist Culture in Global Perspective)
  17 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  41
 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มจร บรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย
  16 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  36
 • ข้อกำหนดมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง การจัดตั้งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๖๕
  16 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  42
 • สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมกับ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการฝึกอบรม"หลักสูตรการฝึกอบรมอัยการผู้ช่วย
  16 ส.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
  40