ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวมหาวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 5127
สภา มจร อนุมัติตั้ง วิทยาลัยสงฆ์ จันทบุรี แห่งที่ 27
25 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
446

สภามหาวิทยาลัย มจร อนุมัติ ยกฐานะ ให้วิทยบริการ ภาควิชารัฐศาสตร์ มจร จังหวัดจันทบุรี

แม่กองบาลีสนามหลวง แต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง PRESIDENT OF THE CENTRAL PALI LANGUAGE TESTING SERVICE HEADQUARTER OF THAILAND APPOINTED HIS ACTING VICE PRESIDENTS.
22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
152

๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เจ้าคณะภาค ๕ แม่กองบาลีสนามหลวง รักษาการเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการรองแม่กองบาลีสนามหลวง ๒ รูป ประกอบด้วย ๑) พระธรรมวชิราจารย์ (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ ป.ธ.๘), รศ.ดร. วัดสุวรรณาราม บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และ ๒) พระเทพเวที (พล อาภากโร ป.ธ.๙), รศ.ดร. วัดสังเวชวิศยาราม พระนคร กรุงเทพมหานคร On 15 May 2022, the Most Ven Phra Brahmamoli (Suchat Dhammaratano, Pali 9), a member of Sangha Supreme Council, Acting Sangha Supreme Primate of the North, Sangha Commissioner of Region 5, President of the Central Pali Language Testing Service Headquarter of Thailand, Abbot of Wat Paknam has appointed 2 Vice Presidents of the Central Pali Language Testing Service Headquarter including 1) Assoc. Prof. Dr. Phra Dhamvajiracharya (Suchat Kittipanyo, Pali 8), Wat Suwannaram, Bangkok Noi, Bangkok and 2) Assoc. Prof. Dr. Phra Thepvedi (Phol Abhakaro, Pali 9), Wat Sangwetwitsayaram, Phra Nakhon, Bangkok.

กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง
22 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
100

กําหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โซนภาคกลาง ณ วิทยาลัยสงฆ์ระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ
17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
294

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทฺริโย) รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มรณภาพ

‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี
17 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
157

‘พระครูโสภณพุทธิศาสตร์’ รองอธิการบดี มจร มรณภาพ สิริอายุ 62 ปี

การจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร
14 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
134

การจัดพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก และจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ภายใต้หัวข้อ “กรุณาธรรมในยามวิกฤต: หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อเยียวยาสังคมโลก” ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกที่ยูเอ็น ย้ำนำหลักกรุณาธรรมแก้วิกฤตชาวโลก
13 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
206

ศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ร่วมงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกที่ยูเอ็น ย้ำนำหลักกรุณาธรรมแก้วิกฤตชาวโลก

สุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ : Phra Gagan Ashoko Malik
13 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
100

สุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ : Phra Gagan Ashoko Malik

สุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ : พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.
13 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
80

สุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ : พระเทพวัชรเมธี, ผศ.ดร.

สุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ : พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.
13 พ.ค. 65 | ข่าวมหาวิทยาลัย
74

สุนทรพจน์จากผู้นำชาวพุทธ : พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร.

Facebook