คลังภาพ
คลังภาพ มจร
หมวดหมู่ :
จำนวนอัลบั้มทั้งหมด : 102
Generic placeholder image
พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน สมเด็จพระพุฒาจารย์ฯ
08 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 185 รูป
340

วันศุกร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น.พิธีวางศิลาฤกษ์มณฑปจตุรมุขประดิษฐานรูปเหมือน ท่านเจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถระ) และพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ครบรอบ 92 ปี นายแพทย์รัศมี - คุณหญิงสมปอง วรรณิสสร โดยมี คุณอุดม โปร่งฟ้า ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี, ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และดร.สุจิตรา ทรงมัจฉา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)
03 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 184 รูป
419

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอเนกประสงค์ “พระพรหมเวที (สุเทพ ผุสฺสธมฺโม, ลูกแม่ตุ้ย บุษบก)” ในวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณบริเวณมณฑลพิธี ข้างโรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. ราชบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม และพระพรหมเวที เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 เป็นประธานในพิธี ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
กิจกรรม เจริญพระพุทธมนต์-เจริญจิตภาวนา วันจันทร์แรกของเดือนมีนาคม
02 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 99 รูป
350

วันจันทร์ ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ประชาคม มจร พร้อมใจสวดมนต์ สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่งามและสืบทอดต่อไป นำโดยพระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร ณ อาคารวิปัสสนาธุระ มจร ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑
02 มี.ค. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 159 รูป
337

ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้อง "MCU ๔๐๔" อาคารห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" วัดไร่ขิง พระเดชพระคุณ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มจร เมตตาเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ งามหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้กำหนดเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ และการขอสำเร็จการศึกษา ในการนี้หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี ได้กำหนดจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานวิชาการระดับบัณฑิต และมหาบัณฑิต จึงได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ "งานมหกรรมแสดงผลงานวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๑" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการผลิตบัณฑิตในด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ให้มีทักษะความรู้ในเทคนิคการเขียนบทความวิชาการที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ หรือบทความประเภทต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิชาการและสังคมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อจัดกิจกรรมบริการวิชาการการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงวิชาการเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคส่วนต่าง อีกทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานวิชาการของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่ผลงานอันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา โดยในปีการศึกษานี้ ได้มีนิสิตผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์แล้ว จำนวน ๕๖ รูป/คน ดังนี้ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน ๒๗ รูป/คน ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม จำนวน ๒๙ รูป/คน ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต
22 ก.พ. 64 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 271 รูป
381

21 กุมภาพันธ์ 64 เวลา 14.00 น. ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง ให้มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์1 พระครูสมุห์ 1พระครูใบฎีกา 1 ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
อธิการบดี เยี่ยมนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปี 2563
24 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 317 รูป
384

วันที่ 22 ธันวาคม 2563 พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. อธิการบดี เยี่ยมนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน มจร วิทยาเขตขอนแก่น ในโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต ประจำปี 2563 ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม
24 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 160 รูป
373

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์มหาสารคาม ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิต มจร
17 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 83 รูป
383

วันที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 น. พระเทพเวที, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประธานพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 16 – 27 ธันวาคม 2563 ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ
16 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 116 รูป
430

ผู้เข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์ และเข็มเกียรติคุณ พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057

Generic placeholder image
พิธีประสาทปริญญา 2563
15 ธ.ค. 63 | แกลลอรี่ | จำนวนรูป 270 รูป
394

พิธีประสาทปริญญา ประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยมหาจฬาลงกรณราชวิทยาลัย ________________________________ #MCUTV อาคารเรียนรวม ชั้น 4 ห้อง ซี 400 มจร วังน้อย อยุธยา โทร. 035-248-000, 8057