ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวใหม่
ข่าวมหาวิทยาลัย
จัดซื้อจัดจ้าง
17 มี.ค. 66
จัดซื้อจัดจ้าง
สัมมนา/การประชุม
รับสมัครบุคลากร

คณะ บัณฑิตวิทยาลัย

ปฏิทินกิจกรรม
26
เม.ย.
การประชุมสภามหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔
ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๔ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ส่วนกลาง