ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 107
มจร จัดโครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรตามสายงาน
23 เม.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
267

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร แนะแนวทางบุคลากร มจร ให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ

วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
539

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา2562 ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ (ทั้งบรรพชิตและประชาชนทั่วไป) ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
766

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดรับสมัคร “เปรียญธรรม ๙ ประโยค” เข้าศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตรพระปริยัติศาสนา เพื่อรักษา สืบทอด เผยแผ่พระธรรมวินัย

รับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
4615

ข่าวดี! รับสมัครเข้าศึกษากรณีพิเศษ (โควต้า) เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป หรือ มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ หรือ ดนตรีพื้นบ้าน หรือ การเทศน์ จ่ายค่าเทอมเพียง 2,150 บาท (ปริญญาตรี) ทุกหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร จ่ายค่าเทอมเพียง 3,000 บาท ตลอดหลักสูตร

ชุ่มฉ่ำ แต่...อบอุ่น มจร วส.พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
23 เม.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
440

วิทยาลัยสงฆ์พ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม "สงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย มจร วส.พม." ในวันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2562 โดยนายชนก มากพันธ์ุ นายอำเภอหล่มสัก เป็นประธาน

แต่งตั้งรักษาการแทนผอ. และรอง ผอ. วิทยาลัยสงฆ์ระยอง
23 เม.ย. 62 | ข่าวมหาวิทยาลัย
686

พระครูเกษมอรรถากร และคณะบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการแต่งตั้ง รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ รับสมัครนิสิต ปีการศึกษา 2562
23 เม.ย. 62 | รับสมัครนิสิต
1883

วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิรับสมัครนิสิต ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นเดือน พฤษภาคม 2562

wedsite pr การเปลี่ยนแปลงยุค ดิจิทัล Digital ที่ต้องพัฒนาให้ทันโลก
23 เม.ย. 62 | สัมมนา/การประชุม
387

.'การประชาสัมพันธ์' ประกาศก้องในสถาบันการศึกษา ไม่มีสถาบันในอยู่ได้ถ้าไม่มี WP ทุกสถาบันการศึกษาต้องตอบโจทย์โลกยุคดิจิทัลโดยเฉพาะเวปไซต์สถาบันการศึกษา

เปิดยุทธศาสตร์ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา
25 ต.ค. 61 | ข่าวมหาวิทยาลัย
505

ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา หนึ่งในแนวทางสำคัญการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) || ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา หนึ่งในแนวทางสำคัญการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) || ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา หนึ่งในแนวทางสำคัญการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) || ปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา หนึ่งในแนวทางสำคัญการปฏิรูปการเรียนการสอนในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)

ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑
25 ต.ค. 61 | สัมมนา/การประชุม
661

วันจันทร์ ที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรกองวิชาการ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ๓๐๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา

https://www.mcu.ac.th/news//1/10"> 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • ถัดไป
  • Facebook