ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จำนวนข่าวที่แสดง :
จำนวนข่าวทั้งหมด : 92
คณะพุทธศาสตร์ ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานSARปีการศึกษา2557
24 เม.ย. 61 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
545

คณะพุทธศาสตร์ จัดโครงการกิจกรรมการประชุมสัมมานาวิชาการเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานประมเินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรในสังกัดคณะพุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี
24 เม.ย. 61 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
591

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามเอกสารสอบราคาเลขที่ 5/2559

ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร
24 เม.ย. 61 | ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
784

ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference: TOR) ประกวดราคาการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคาร (ด้วยวิธีการทางอิเล็คทรอนิกส์)

ปิดการอบรมภาควิปสสนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ
24 เม.ย. 61 | ข่าวมหาวิทยาลัย
208

ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน มจร (17 เมษายน 61) พระราชสิทธิมุนี ในฐานะผู้อำนวยการสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร และประธานพระวิปัสสนาจารย์ โครงการอบรมพระธร

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
24 เม.ย. 61 | ข่าวมหาวิทยาลัย
328

บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ สาขาวิชาธรรมนิเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

พระราชวรเมธี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรภาคฤดูร้อน มจร
24 เม.ย. 61 | ข่าวมหาวิทยาลัย
266

พระราชวรเมธี เป็นประธานในพิธีลาสิกขา และให้โอวาทแก่สามเณรภาคฤดูร้อน มจร

พระพรหมบัณฑิต สนทนาธรรมเรื่อง “ศาสนากับประเพณีไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑” ออกอากาศสดในรายการโทรทัศน์ชื่อ“NBT มีคำตอบ"
24 เม.ย. 61 | ข่าวมหาวิทยาลัย
279

พระพรหมบัณฑิต สนทนาธรรมเรื่อง “ศาสนากับประเพณีไทย สงกรานต์ ๒๕๖๑” ออกอากาศสดในรายการโทรทัศน์ชื่อ“NBT มีคำตอบ”

ประชุมคณะกรรมการ HR PLAN กองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
24 เม.ย. 61 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
438

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ประชุมคณะกรรม HR PLAN กองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
24 เม.ย. 61 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
346

วันพุธที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงกองวิชาการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ประชุมคณะกรรมการจัดจำหน่ายพระไตรปิฎก อรรถกถาภาษาไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
24 เม.ย. 61 | ข่าวสัมมนา/การประชุม
409

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ กองวิชาการกลุ่มงานคัมภีร์พุทธศาสน์ได้จัดประชุม คณะกรรมการจัดจำหน่ายพระไตรปิฎก อรรถกถาภาษาไทย

https://www.mcu.ac.th/news//1/10"> 1
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • ถัดไป
  • Facebook